fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN 

HASHTAG LIFEGOALS 

Definities

In deze AV wordt het volgende verstaan onder:

AV deze algemene voorwaarden.

Coaching de door Hashtag Lifegoals verzorgde 1-op-1 coaching.

Workshop de door Hashtag Lifegoals verzorgde workshop.

Deelnemer de Opdrachtgever die deelneemt aan een coaching of workshop.

Opdrachtgever de Opdrachtgever van Hashtag Lifegoals, die deze AV accepteert.

Overeenkomst de overeenkomst tussen Hashtag Lifegoals en Opdrachtgever waarin de opdracht besloten ligt.

Partijen Hashtag Lifegoals en Opdrachtgever/Deelnemer tezamen.

Hashtag Lifegoals Hashtag Lifegoals, gevestigd aan de Insulindestraat 53-B02, 3038 JD Rotterdam, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71897879, de gebruiker van deze AV.

Werkzaamheden de door Hashtag Lifegoals te verrichten diensten in de ruimste zin des woords zoals omschreven in de Overeenkomst.

Hoofdstuk 1 Algemeen

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op zowel de Coaching als de Workshop. 

Artikel 1.1 Toepasselijkheid van deze AV

 1. Deze AV zijn van toepassing op iedere door Hashtag Lifegoals gedane aanbieding, op iedere door haar uitgebrachte offerte en op iedere (aanvullende en/of vervolg) opdracht overeengekomen tussen Hashtag Lifegoals en Opdrachtgever, tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van is afgeweken door Partijen.
 2. De bevestiging van de opdracht door Opdrachtgever houdt tevens de acceptatie van deze AV in.
 3. Indien een of meer bepalingen in deze AV nietig- of vernietigd zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Hashtag Lifegoals zal de nietige of vernietigde bepalingen vervangen en daarbij het oorspronkelijke doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht nemen. 
 4. Hashtag Lifegoals behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen. Indien Hashtag Lifegoals de gewijzigde AV aan Opdrachtgever ter hand stelt en deze de gewijzigde AV accepteert, is de gewijzigde AV van toepassing. In alle andere gevallen geldt de versie van de AV die ten tijde van het ontstaan van de Opdracht van toepassing was.
 5. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen hetgeen overeengekomen in de Opdracht en de AV prevaleert hetgeen overeengekomen in de Opdracht.
 6. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
 7. De AV zullen op verzoek kosteloos door Hashtag Lifegoals worden toegezonden. De AV zijn tevens te raadplegen, te kopiëren en op te slaan middels de website www.hashtaglifegoals.nl/algemene-voorwaarden-coaching/.

Artikel 1.2 Aanbod en offertes

 1. Een aanbod of offerte van Hashtag Lifegoals kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden en is geheel vrijblijvend en herroepelijk. Aan het aanbod of de offerte kan geen enkel recht worden ontleend.
 2. Kennelijke fouten in het aanbod of de offerte, daarin mede inbegrepen uitlatingen op de website van Hashtag Lifegoals, binden Hashtag Lifegoals niet.

Artikel 1.3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van het aanbod of de offerte door Opdrachtgever. 
 2. Indien Opdrachtgever voor de toezending van de schriftelijke aanvaarding aan Hashtag Lifegoals verzoekt om met de Werkzaamheden te starten, geldt dit als een stilzwijgende aanvaarding van de opdracht. Opdrachtgever zal na het verzoek alsnog zo spoedig als mogelijk Hashtag Lifegoals van een schriftelijke aanvaarding voorzien.

Artikel 1.4 Annulering 

 1. Opdrachtgever kan de opdracht conform de volgende annuleringsregeling annuleren.  De annuleringskosten zullen door Hashtag Lifegoals in alle redelijkheid worden bepaald op basis van reeds gemaakte kosten en de hierna volgende annuleringsregeling:
 • Annulering door Opdrachtgever kan tot vier weken voor aanvang van de (eerste) coachingssessie of workshop kosteloos geschieden.
 • Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de (eerste) coachingssessie of workshop is Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.
 • Bij annulering tussen nul en twee weken voor aanvang van de (eerste) coachingssessie of workshop is Opdrachtgever verplicht 90% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.
 1. Ongeacht het aantal weken waarbinnen Opdrachtgever de opdracht annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingen in rekening gebracht.

Artikel 1.5 Uitvoering opdracht

 1. Hashtag Lifegoals is verplicht om de opdracht naar haar beste vermogen en als een zorgvuldig opdrachtnemer uit te voeren.  
 2. Hashtag Lifegoals kan geen garanties geven met betrekking tot de te behalen resultaten op basis van door Hashtag Lifegoals toegepaste studies en verstrekte adviezen. De te behalen resultaten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer liggen, waaronder onder andere de inzet van Opdrachtgever. Op Hashtag Lifegoals rust derhalve een inspanningsverplichting.
 3. Daar de opdracht wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, kan Hashtag Lifegoals in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, tenzij dit uitdrukkelijk door Partijen is overeengekomen en het resultaat voldoende is bepaald.
 4. Hashtag Lifegoals is, indien door haar gewenst of noodzakelijk geacht, gerechtigd om bij de uitvoering van de Werkzaamheden derden in te schakelen, tenzij anders door Partijen overeengekomen.
 5. Indien Hashtag Lifegoals wegens ziekte of door andere omstandigheden niet in staat is om de Werkzaamheden uit te voeren, zal Hashtag Lifegoals Opdrachtgever hier terstond van op de hoogte stellen. Partijen zullen alsdan gezamenlijk een nieuwe afspraak c.q. datum plannen. 

Artikel 1.6 Wijziging Overeenkomst

 1. Indien het tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden nodig blijkt om de Overeenkomst te wijzigen dan wel aan te passen, zullen Partijen hierover gezamenlijk overeenstemming bereiken.
 2. De wijziging van de Overeenkomst kan van invloed zijn op de einddatum van de Coaching.
 3. Indien de wijziging van de Overeenkomst invloed heeft op de vergoeding van de Werkzaamheden laat Hashtag Lifegoals dit zo spoedig als mogelijk, onder vermelding van het aangepaste bedrag, aan Opdrachtgever weten.  
 4. Indien Opdrachtgever de uitvoering van de Werkzaamheden wilt uitstellen, laat Opdrachtgever dit schriftelijk tijdig aan Hashtag Lifegoals weten.
 5. Hashtag Lifegoals is gerechtigd om de kosten die ontstaan door het uitstel bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder deze kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, annuleringskosten van derden en gereserveerde ruimtes.

Artikel 1.7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van de benodigdheden aan Hashtag Lifegoals voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden door Hashtag Lifegoals.
 2. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de door hem of haar ter beschikking gestelde informatie, ongeacht of deze van derden afkomstig is.
 3. Hashtag Lifegoals is niet aansprakelijk voor de schade die volgt uit onjuist of onvolledig verstrekte informatie door Opdrachtgever.
 4. Indien de benodigde informatie niet tijdig aan Hashtag Lifegoals wordt verstrekt, heeft Hashtag Lifegoals het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op eventueel door haar terbeschikkinggestelde locatie.
 6. Opdrachtgever informeert Hashtag Lifegoals tijdig omtrent voor Hashtag Lifegoals relevante informatie.
 7. Opdrachtgever stelt Hashtag Lifegoals onverwijld in kennis indien Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij of zij niet aan zijn of haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

Artikel 1.8 Vergoeding en betaling

 1. De door Hashtag Lifegoals bedongen vergoeding is exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 2. Hashtag Lifegoals is gerechtigd om alle overige door haar gemaakte kosten, welke noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden of daar inherent aan zijn, bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 3. Hashtag Lifegoals is gerechtigd om van Opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding van de Werkzaamheden te verlangen.
 4. Hashtag Lifegoals is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen vergoeding indien deze verhoging het gevolg is van wet- of regelgeving of door de stijging van lonen of door omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst niet in redelijkheid waren te voorzien. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Betaling vindt plaats zoals omschreven in de door Hashtag Lifegoals verstrekte factuur, met inachtneming van de daarin opgenomen betalingstermijn van veertien (14) dagen.
 6. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever terstond en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
 7. Bij verzuim is Opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Alle incassokosten met betrekking tot de verkrijging van de voldoening in- en buite rechte komen voor rekening van Opdrachtgever, deze bedragen tenminste EUR 75.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van de vergoeding schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 10. Bij verzuim door Opdrachtgever heeft Hashtag Lifegoals een retentierecht op de door Opdrachtgever verstrekte benodigdheden en overige zaken van Opdrachtgever in het bezit van Hashtag Lifegoals.

Artikel 1.9 Aansprakelijkheid

 1. Hashtag Lifegoals is slechts aansprakelijk voor directe schade volgende uit tekortkomingen in de nakoming welke aan haar te wijten zijn of die is ontstaan ten gevolge van opzet of grove schuld van Hashtag Lifegoals. 
 2. Hashtag Lifegoals is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade daaronder mede begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
 3. De aansprakelijkheid van Hashtag Lifegoals is beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de Opdracht en in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in het voorkomende geval.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Hashtag Lifegoals tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst en stelt Hashtag Lifegoals in zo een geval terstond op de hoogte van dergelijke aanspraken.

Artikel 1.10 Overmacht

 1. In geval van overmacht is Hashtag Lifegoals niet gehouden aan haar verplichtingen volgende uit de Overeenkomst en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. Hashtag Lifegoals is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alles wat op grond van de wet en jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd, voorzien of onvoorzien en waarop Hashtag Lifegoals geen invloed kan uitoefenen. Hieronder valt in ieder geval ook verhindering van door Hashtag Lifegoals ingeschakelde derden, ziekte, verstoring van energievoorzieningen, internet storingen, storingen in- en het uitvallen van het openbaar vervoer en computer inbreuk door derden.
 3. Werkzaamheden die reeds voor het intreden van de overmacht zijn verricht mogen door Hashtag Lifegoals separaat in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 1.11 Klachten

 1. Opdrachtgever stelt Hashtag Lifegoals zo spoedig als mogelijk op de hoogte van eventueel door haar ondervonden klachten.
 2. Klachten over gegeven Coachingssessies of Workshops dienen zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 7 dagen na het eindigen daarvan aan Hashtag Lifegoals te worden gemeld.
 3. Indien de klacht gegrond is en verholpen kan worden, zal Hashtag Lifegoals deze zo goed als mogelijk proberen te verhelpen, indien dit niet (meer) mogelijk is, is Hashtag Lifegoals slechts aansprakelijk voor zover aangegeven in artikel 10.
 4. De beoordeling van eventuele klachten wordt gedaan door Hashtag Lifegoals.

Artikel 1.12 Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de Overeenkomst is opgenomen in de offerte.
 2. De Overeenkomst eindigt na voltooiing van alle overeengekomen coachingsessies of workshops.
 3. Opgenomen termijnen betreffen nimmer fatale termijnen.
 4. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Hashtag Lifegoals is in geen geval verplicht tot restitutie van door haar ontvangen gelden.
 5. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting op te zeggen in geval dat:
  • de andere Partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt;
  • de andere Partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd;
  • de onderneming van de andere Partij wordt gestaakt of wordt geliquideerd;
  • op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd.

Artikel 1.13 Geheimhouding

    1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht om de grootste geheimhouding te betrachten jegens derden, met betrekking tot vertrouwelijke informatie verschaft door een ieder van hen. 
    2. Het voorgaande is niet van toepassing indien een der Partijen op grond van enig wetsbepaling, voorschrift of gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken aan de in de desbetreffende wetsbepaling, voorschrift of gerechtelijke uitspraak genoemde personen. 
    3. Op de inbreuk van het voorgaande staat een boete van EUR 1000 en EUR 500 per dag dat de inbreuk voortduurt. 

Artikel 1.14 Intellectuele eigendomsrechten

    1. Hashtag Lifegoals behoudt zich altijd en exclusief alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door haar aan Opdrachtgever verstrekte documentatie c.q. materiaal, dan wel materiaal dat Hashtag Lifegoals gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever. 
    2. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Hashtag Lifegoals, dergelijk materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. 

Artikel 1.15 Marketing

       1. Hashtag Lifegoals is gerechtigd in algemene zin te publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte opdracht. Hashtag Lifegoals zal Opdrachtgever informeren indien en voor zover de naam van Opdrachtgever in enige publicatie gebruikt zal worden. Opdrachtgever heeft het recht een dergelijke publicatie te verhinderen, indien daartoe zwaarwegende gronden aanwezig zijn.
       2. Hashtag Lifegoals kan Opdrachtgever vragen om een review te schrijven over zijn/haar ervaringen met Hashtag Lifegoals. Opdrachtgever geeft Hashtag Lifegoals toestemming om de review van Opdrachtgever op haar website en social media kanalen te plaatsen. Indien Opdrachtgever niet langer wenst dat zijn/haar review zichtbaar is op de website of social media kanalen van Hashtag Lifegoals zal Opdrachtgever Hashtag Lifegoals hierover per e-mail, conform hetgeen geregeld in de privacyverklaring van Hashtag Lifegoals, informeren.

Artikel 1.15 Toepasselijk recht en forumkeuze

    1. Op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Hashtag Lifegoals is Nederlands recht van toepassing.
    2. Ingeval van een geschil zullen Partijen eerst proberen hier gezamenlijk uit te komen. Ieder geschil waar Partijen niet uitkomen zal worden beslecht door de rechtbank binnen welk arrondissement Hashtag Lifegoals is gevestigd.

Hoofdstuk 2 Coaching

Hetgeen bepaald in dit hoofdstuk ziet specifiek op de Coaching. Ingeval van tegenstrijdigheden met de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 prevaleren de bepalingen uit dit hoofdstuk.

Artikel 2.1 Coaching 

 1. Een Coachingssessie kan tot 48 uur van te voren verzet worden door Opdrachtgever. Op de geplande dag van de Coachingssessie kan deze niet meer afgezegd worden, de desbetreffende Coachingssessie komt dan te vervallen, Opdrachtgever is alsdan het volledige bedrag voor de Coachingssessie verschuldigd. 
 2. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan om de, tijdens een coachingssessie door Hashtag Lifegoals met hem of haar gedeelde sheets, opdrachten, presentaties of ieder ander materiaal met derden te delen of voor andere doeleinden te gebruiken, een en ander in de ruimste zin des woords. 
 3. Hashtag Lifegoals is in het in artikel 2.1 lid 1  genoemde geval nimmer restitutie van reeds ontvangen gelden verschuldigd.